LOGOTYPES

Some of my logotypes and brandmarks design (2010-2015)

log-25
log-24
log-23
log-02
log-03
log-04
log-05
log-13
log-07
log-08
log-16
log-09
log-01
log-10
log-12
log-14
log-15
log-11
log-06
log-17
log-18
log-19
log-20
fingul-21